Adoptiecontract

ADOPTIECONTRACT Opgemaakt in 2 exemplaren

De voorwaarden worden ter inzage en ter akkoord aan de adoptant getoond bij afsluiting van dit contract.

Adoptant:                                                                              Dossiernummer:

Naam: 

Adres : 

Gsm / tel:

E-mail: 

Rijksregisternummer:

 

Naam kat:                                   M / V

Nieuwe naam:

 

Chip -nummer: 

Paspoort nummer :

Geboortedatum:

1ste vaccinatie:

2de vaccinatie:

Leucose vaccinatie:

Sterilisatie/Castratie:

Datum vertrek:
Gekende medische aandoeningen?

De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van het asiel. De kosten per opgevangen dier zijn spijtig genoeg veel hoger dan deze bijdrage. De adoptiebijdrage omvat onder andere de wettelijk verplichte inplanting en registratie van de chip, ontvlooiingen en ontwormingen, 2 inentingen incl leucose vaccinatie en de wettelijk verplichte sterilisatie/castratie. De chip wordt door het asiel omgezet naar de adoptant.

Adoptievoorwaarden

Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven.

2. De adoptant draagt er zorg voor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsook de jaarlijkse vaccinaties, ontvlooiingen en ontwormingen (minstens 2 x per jaar) die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.

3. Het asiel voorziet de katten standaard van twee vaccins tegen katten- en niesziekte en leucose vaccinatie (op 8 en 12 weken voor kittens). Medische studies wijzen echter uit dat voor kittens een derde vaccinatie aan te raden valt vanaf de leeftijd van 16 weken. De adoptant kiest zelf of dit derde vaccin wordt gegeven en neemt dit voor zijn/haar rekening.  Het asiel staat dus niet in voor de kosten van dit derde vaccin aangezien het niet verplicht is.

4. De adoptant houdt de adoptiekat minstens 8 weken binnen om het dier aan zijn/haar nieuwe omgeving te laten wennen. Voor kittens wordt geadviseerd ze binnen te houden tot de leeftijd van 6 maanden.

5. Het asiel is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.

6. Indien, op welk moment dan ook, wordt besloten om het dier niet langer te houden dient de adoptant het dier onmiddellijk terug te brengen naar het asiel. De adoptant moet de reden van zijn beslissing meedelen. Hij mag het dier in geen geval doorgeven aan derden of aan een andere opvang of een ander dierenasiel op straffe van betaling van een schadevergoeding. De betaalde adoptiebijdrage kan evenwel niet teruggevorderd worden.

7. Elke verandering van adres, telefoon of e-mail laat de adoptant spoedig weten aan het asiel en dierenarts, zo kunnen de gegevens in de administratie aangepast worden.

8. Het asiel heeft het recht om 1 maand én 6 maand na ondertekening van het adoptiecontract te beoordelen of dit wordt nageleefd. Als er inbreuken worden vastgesteld, heeft de vzw het recht de kat(ten) terug te vorderen zonder enige schadeloosstelling of vergoeding voor de adoptant.

9. Het asiel bewaart de informatie die in dit contract vermeld staat conform de GDPR-regels.

10. De adoptant is verantwoordelijk voor de veiligheid van het dier. Als het dier toch zoekt raakt, verplicht de adoptant zich ertoe onmiddellijk de plaatselijke asielen en ons te verwittigen. Wij helpen met de nodige stappen.

11. Last but not least: contacteer ons indien er zich problemen voordoen, dan kan er samen een oplossing gezocht worden.

 

De adoptant heeft de adoptievoorwaarden begrepen en akkoord bevonden, en accepteert de voorwaarden van het contract.

De adoptiebijdrage van €_____ is voldaan,          Ja:                Contant  /  Via bank

De reservering bijdrage van €___ is voldaan,      Ja:                Contant  /  Via bank

 

Ja            /    Nee                          De adoptant geeft toestemming voor het gebruik van foto’s met afbeeldingen van hem/haar met het dier voor publicitair gebruik.

 

Voor akkoord met alle voorwaarden                                                                 Voor akkoord

Naam en handtekening adoptant                                                                      Naam en handtekening van het asiel

Datum en plaats: ……………………………….                                                             Datum en plaats: …………………………

 

Vzw Belle Cat Rescue Farm, Muikemstraat 13, 9968 Oosteeklo – Info@bellecatrescue.be

HK-nummer 30408104 – BTW-nummer BE0791.406.865.
Belle Cat Rescue Farm vzw is een kleine onderneming die geniet van de vrijstellingsregeling. BTW is hierdoor niet van toepassing!

Bankrekeningnummer: BE16 7512 1213 2774

Isabelle Vantomme +32 468 54 20 32